Lopud

Lopud

Otok bujne mediteranske, suptropske vegetacije, prekrasnih vrtova, parkova i plaža, jedan je od turističkih najrazvijenijih otoka dubrovačkog područja. U prošlosti otok kapetana, koji su pomorstvu Dubrovačke Republike dali najviše pomoraca. Lopuđanin je bio i glasoviti pomorac i brodovlasnik Miho Pracat. Prema dubrovačkom povjesničaru Razziju, Lopud je u 16. st. imao 30 crkava, brojne ljetnikovce, nekoliko samostana i mnogo više stanovnika nego danas. Na otoku su vidljive ruševine ranosrednjovjekovnih crkava, ljetnikovaca i utvrda.Franjevački samostan iz 1483. g. s klaustrom, obrambenom kulom i zidinama, u svojoj crkvi sv. Marije od Šplice čuva mnoge vrijednosne umjetnine: poliptih Pijetra da Giovannija, triptih iz radionice Nikole Božidarevića, poliptih Girolama da Santacrocea, slike Bassana, flamanskih majstora i dr. Crkva Gospe od Šunjaiz 15. st. vrijedan je spomenik kulture i ima slike Palme Starijeg, Natalina da Murana, Mateja Junčića i dr. Otok ima dobre brodske veze sa Dubrovnikom iz luke Gruž.
Hoteli u blizini